video

life
Accions

 

Perl

 

ACCIÓ 1: GESTIÓ DEL PROJECTE
Desenvolupament de totes les tasques necessàries per a un control apropiat i un seguiment del projecte, incloent un pla de comunicació entre els socis, presentació d'informes, control financer, comunicació amb la CE, identificació de problemes i adopció d'accions correctives.

 

 

ACCIÓ 2: ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA
L'anàlisi del cicle de vida (LCA) és una eina de gestió mediambiental utilitzada per analitzar els impactes mediambiental d'un producte durant tot el seu cicle de vida, "des del bressol fins a la tomba" mitjançant la recopilació i fent inventari de les entrades i sortides més rellevants, interpretant els resultats de l'anàlisi de l'inventari i analitzant l'impacte de les fases en relació als objectius de l'estudi. El LCA serà aplicat en els processos de producció de dos tipus de producte, un llibre i una revista.

 

 

ACCIÓ 3: DEFINICIÓ DE CRITERIS MEDIAMBIENTALS
Definició d'un set d'indicadors mediambientals que seran considerats i calculats durant el LCA i seran inclosos a l'eina informàtica que es desenvoluparà durant el projecte. Aquests indicadors hauran de permetre un anàlisi mediambiental apropiat per al sector de la edició, tenir una gran acceptació per part de la comunitat científica i ésser comprensible per als diferents agents del sector de la edició i per al públic en general.

 

 

ACCIÓ 4: BONES PRÀCTIQUES DE ECODISSENY PER AL SECTOR DE LA EDICIÓ
Definició de bones pràctiques per reduir l'impacte mediambiental de les publicacions. Aquesta definició és necessària per tal d'influir en el resultat final d'un llibre o revista des del principi del procés. Els continguts de la guia seran suficientment flexibles per tal que els dissenyadors els puguin adaptar a les necessitats i expectatives dels consumidors.

 

 

ACCIÓ 5: DESENVOLUPAMENT D'UNA EINA INFORMÀTICA
Desenvolupament d'una aplicació informàtica específica i de fàcil ús per identificar i quantificar impactes mediambientals dels productes del sector de la edició durant la fase de disseny i abans de la seva entrada al mercat.

 

 

ACCIÓ 6: DEMOSTRACIÓ
Aquesta acció té com a objectiu desenvolupar dos tipus diferents d'experiències pilot de publicacions:

  • 1. Llibres:
    • 1 guia de millors pràctiques de Ecodisseny en el sector de la edició
    • 1 llibre per determinar d'entre una de les publicacions de ECOS (ECOS és una editorial basada en valors de democràcia econòmica, auto-gestió, cooperació, responsabilitat social i respecte pel medi ambient).
    • 1 llibre per determinar d'entre una de les publicacions anuals de CADS (CADS, Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible de Catalunya, assessora la Generalitat de Catalunya i promou la participació en el camp de les polítiques mediambientals i el desenvolupament sostenible).

  • 2. Revista:
    • 1 revista sobre Qualitat Ambiental editada per ClubEMAS (ClubEMAS és una associació privada sense ànim de lucre on participen organitzacions multisectorials amb Ecogestió i esquema d'auditoria EMAS).

 

 

ACCIÓ 7: DIFUSIÓ
La difusió del projecte i els seus resultats es considera un dels pilars fonamentals per a una implementació adequada del projecte i per a l'assoliment dels seus objectius: garantir que els resultats i beneficis del projecte siguin difosos al major nombre d'agent interessats possible.

 

 
 

© GREENING BOOKS | CONTACT | ARTICLES & DOCS | MULTIMEDIA
facebook twitter friendfeedspaceslidesharespacedeliciousspacescribdspacelinkedinspacexing
AREA PRIVADA